P.H.U. SEBMARK Sebastian Sowiński
Ul. Majkowska 18
62-800 Kalisz
NIP 618-184-13-37
e-mail: sebastian.sowinski@sebmark.pl
tel. + 48 62 76 76 986